អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍

ដើម្បីជាការលើកស្ទួយក្នុងវិស័យអប់រំផ្នែកភាសាជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ តែងតែធ្វើការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនចំពោះសិស្សដែល មានជីវភាពខ្វះខាត នឹងមានសមត្ថភាព​ នឹងមានក្តី​ស្រម៉ៃពិតប្រាកដក្នុងការសិក្សាភាសាជប៉ុន ។សម្រាប់សិស្សដែលមានសមត្ថភាព​ពូកែជាងគេក៏មានឱកាសក្នុងបានអារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរ ។យើងតែងតែផ្តល់អាហារូបករណ៍ដូចជា អាហារូបករណ៍ការសែត   អាហារូបករណ៍ថែទាំ អាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល៥ឆ្នាំនៅសកលវិទ្យាល័យអាស៊ី នឹងមានអារូបករណ៍ផ្សេងៗទៀត។

១.អាហាររូបករណ៍សកលវិទ្យាល័យ 

 

២.អាហាររូបករណ៍កាសែត                                       រៀនបណ្តើរធ្វើការបណ្តើរ

៣.អាហាររូបករណ៍ថែទាំ