សំរាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សា

សំរាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សា
តោះៗកូនសិស្ស​ចង់រៀនផ្ទាល់ឬរៀនអនឡាញដែរ?ចុះឈ្មោះលឿនៗមកណា!
#តោះចុះឈ្មោះរៀននៅមិរ៉ៃដើម្បីក្តីស្រម៉ៃទៅប្រទេសជប៉ុន
សំរាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សាបង់ថ្លៃនៅប្រទេសជប៉ុនអោយបានជ្រាបថា: 
អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអាចទទួលបាននៅពេលទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនរួមមាន
- សិស្សនឹងទទួលបានកម្មវិធីនៃការសិក្សាតាមបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិ
- សិស្សអាចជ្រើសរើសសិក្សានៅសាលារដ្ឋ ​និងឯកជន,រួមទាំងមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរ ។
- សាលារៀនជាដៃគូរមានស្ទើរតែពេញប្រទេស ជប៉ុន
- បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុនល្បីៗ
₋ តម្លៃសិក្សាអាចបង់ជាតំណាក់កាលបានយ៉ាងងាយស្រួល
₋ កំឡុងពេលសិក្សាអាចមានលទ្ធភាពរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពបានទៀតផង
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again