University scholarship

University scholarship

សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ក្រោយឆ្នាំ 2022-2023 និងអ្នកដែលក្លាយជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ ចំណុចខាងក្រោម។...

Read More

Scholarship

Scholarship

SCHOLASHIP In order to promote Japanese language education in Cambodia, MIRAI Japanese Language School always provides scholarships to students who are poor to support their study, and for students who have excellent education. For students who have the top score with active, they can get th...

Read More

1 - 3 of ( 3 ) records